Servisní služby

Naši servisní technici jsou připraveni vám implementovat nejen námi dodávané technologie s příslušným dohledem a help-deskem, ale pomohou také s řešením v oblasti softwaru a hardwaru celé řady význačných výrobců. Nedílnou součástí našich služeb jsou i konzultace a analýzy v celé šíři IT a jejich výstupem je doporučení dalšího rozvoje u zákazníka. Máme velké zkušenosti s poskytováním služeb a podpory v oblasti státní správy, samosprávy a také u soukromých společností.

Vzdálený dohled (monitoring)

Pro vzdálený dohled nad spravovanými servery a stanicemi využíváme sofistikovaný software, který pomocí agentů (aplikace nainstalovaná na sledovaném zařízení) dokáže monitorovat stav hardwaru a softwaru monitorovaného zařízení. Získané informace o vzniklých problémech jsou zasílány pomocí emailů nebo SMS technikovi, který provede vyhodnocení a určí další postup. Díky tomu jsme schopni v případě závady, změny hardwaru atd. v krátké době reagovat a provádět patřičné kroky pro nápravu. Tato služba je nabízena v rozsahu 24×7.

Vedle monitoringu obsahuje zmíněný software i nástroje pro vzdálenou správu, což umožňuje (v případě souhlasu zákazníka) vzdálené připojení a řešení možných incidentů bez fyzické přítomnosti technika, pokud to povaha závady umožňuje. Tímto zkracujeme reakční dobu na minimum.

Komunikace se zákazníkem (Helpdesk)

Pro řešení komunikace se zákazníkem (Helpdesk) využíváme systém Taskpool. Do tohoto systému jsou zaznamenávány jednotlivé požadavky zástupcem zákazníka případně incidenty zjištěné v rámci monitoringu a profylaxe dodavatelem.

Zadávání jednotlivých požadavků lze provádět přes webové rozhraní nebo pomocí emailových zpráv. V systému je poté evidován záznam o požadavku a jeho řešení. Zákazník má možnost sledovat historii a plnění jednotlivých požadavků.

Pravidelná údržba (profylaxe)

Pomocí pravidelné údržby snižujeme riziko vzniklých problémů u jednotlivých zařízení. Tyto údržby rozdělujeme do dvou skupin:

Pravidelná údržba softwaru

Zajišťujeme aktuálnost vybraného softwaru a firmwaru u spravovaných zařízení. Standardně sledujeme a udržujeme aktuální stav operačního systému a virových definic antivirového softwaru, a to v intervalech nejméně jednou za měsíc. Pokud aktuální situace nevyžaduje jiný způsob, je tato služba poskytována vzdáleně.

Pravidelná údržba hardwaru

Při pravidelné údržbě hardwaru dochází k fyzické kontrole zařízení technikem přímo u zákazníka a současně se provádí čištění zařízení, pokud to jeho stav vyžaduje. Údržba se u spravovaného zařízení provádí standardně čtvrtletně, pokud není stanoveno jinak.